Czego dotyczy?


Polityka dotyczy strony internetowej (zwanej dalej Stroną) prowadzonej pod adresem: www.otwartyparasol.org


Polityka odnosi się do wykorzystywania przez Administratora: 

 • danych osobowych Użytkowników, czyli takich informacji, które odnoszą się do zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika (osoby fizycznej) korzystającego ze Strony. 

 • plików Cookies (Ciasteczek) to jest niewielkich plików, zapisywanych i przechowywanych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika podczas, gdy odwiedza Stronę. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.


Kogo dotyczy?

Polityka dotyczy wszystkich osób fizycznych (Użytkowników) korzystających ze Strony.


Administrator

Podmiotem, który decyduje o tym po co i w jaki sposób są przetwarzane dane Użytkowników jest Stowarzyszenie Otwarty Parasol z siedzibą w Białymstoku,

adres: ul. Komandorska 8,

15-587 Białystok,

wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem:

KRS: 0000963693 ,

NIP: 9662161818 .

Możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@otwartyparasol.org


Jak Administrator zbiera dane osobowe?

Administrator zbiera dane osobowe poprzez:

 • formularze i ankiety dostępne na Stronie, w tym formularze służące podpisowi petycji, apeli, stanowisk, oświadczeń,

 • korespondencję przesyłaną na adresy poczty elektronicznej zamieszczone na Stronie,

 • serwisy internetowe służące dokonywaniu darowizn lub płatności na rzecz Administratora do których linki znajdują się na Stronie

 • za pomocą plików Cookies

 

Z jakich danych osobowych korzysta Administrator?

Administrator korzysta z danych osobowych podanych przez Użytkowników. Należą do nich wszystkie lub niektóre rodzaje wymienionych poniżej danych: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek), 

 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, nazwy profili w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, adres pocztowy),

 • dane dotyczące zapotrzebowania na pomoc psychologiczną lub pomoc prawną oraz dane niezbędne do zorganizowania takiej pomocy,

 • dane niezbędne do włączenia wolontariusza w działania społeczne Administratora (np. zawód, wykształcenie, deklarowany obszar pomocy, dostępność),

 • dane dotyczące wsparcia udzielonego przez Użytkowników dla działalności Administratora (np. kwoty darowizn, szczegóły dotyczące płatności)


Z czyich danych osobowych korzysta Administrator?

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • zgłosiły się do udziału w wydarzeniach organizowanych przed Administratora,

 • zgłosiły chęć do otrzymywania newsletter’a oraz biuletynu Administratora lub innych podobnych materiałów,

 • chcą być lub są wolontariuszami Administratora,

 • nawiązały z Administratorem kontakt przez adresy e-mail zamieszczone na Stronie,

 • podpisały petycje, apele, stanowiska, oświadczenia otwarte przez Administratora do podpisu,

 • sympatyków i dobroczyńców Administratora, którzy wspierają działalność Administratora za pomocą Internetowych zbiórek pieniędzy, aukcji lub serwisów płatności, do których linki znajdują się na Stronie,

 • osób, które biorą udział w rekrutacjach organizowanych przez Administratora i opisanych na Stronie.


Cele

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • organizacji i obsługi wydarzeń oraz informacji o ich miejscu, czasie, programie, przebiegu i przesłania relacji z wydarzenia,

 • organizacji kampanii marketingowych i społecznych dotyczących działalności Administratora,

 • przesyłania informacji o społecznej działalności Administratora w formie newsletter’ów, biuletynów, zaproszeń, innych materiałów (np. prezentacji, raportów)

 • włączenia wolontariuszy w działalność społeczną Administratora oraz koordynacji działań wolontariuszy,

 • odpowiedzi na korespondencję przesłaną na adresy e-mail zamieszczone na Stronie,

 • obsługi zbierania podpisów pod petycjami, apelami, stanowiskami, oświadczeniami otwartymi przez Administratora do podpisu. Obsługi procesu zgłaszania petycji, apeli, stanowisk, oświadczeń do ich adresatów oraz informowania sygnatariuszy o sposobie i rozpatrzenia przez adresatów.

 • administracyjnej obsługi wsparcia udzielanego przez sympatyków i dobroczyńców (np. zaksięgowania darowizn, wysłania podziękowań),

 • obsługi procesów rekrutacyjnych i zawierania umów, które mogą być ich rezultatem (umów cywilnoprawnych lub umów o pracę).

 

Kto ma dostęp do danych?

Dane dostępne są dla:

 • członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Administratora (bez ograniczeń),

 • osób wchodzących w skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (w zakresie niezbędnym do realizacji statutowych funkcji),

 • współpracowników i pracowników Administratora (np. dla osoby koordynującej w zakresie ograniczonym do jego obsługi),

 • osób będących wolontariuszami Administratora (w zakresie ograniczonym do ich funkcji np. związanych z organizacją wydarzenia, przeprowadzaniem akcji marketingowych i społecznych, udzielaniem wsparcia psychologicznego lub wsparcia prawnego),

 • dostawców usług zewnętrznych (np. księgowości, hostingu, serwisów aukcyjnych, serwisów crowdfundingowych, narzędzi analitycznych itd.) w zakresie niezbędnych do realizacji usług,

 • darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie niezbędnym do zaraportowania sposobu wydania grantu przyznanego Administratorowi.

 • adresatów petycji apeli, stanowisk, oświadczeń (w zakresie niezbędnym do poinformowania ich o liście osób popierających te dokumenty)

 

Podstawy prawne

Administrator przetwarza dane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgody osoby, której dane dotyczą), odnośnie danych przetwarzanych w związku z wysyłką newsletter’a, biuletynu lub podobnej komunikacji oraz odnośnie podpisów pod petycjami, apelami, stanowiskami, oświadczeniami otwartymi przez Administratora do podpisu,

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia), odnośnie umów wolontariatu, rekrutacji, udzielania pomocy psychologicznej lub prawnej, umów darowizny,

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. prawnego obowiązku) odnośnie danych, których podanie wymagane jest np. w związku z realizacją zawartej umowy (np. dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, opodatkowania),

 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (tj. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby) gdy przetwarzanie jest konieczne w celu ratowania życia lub zdrowia osoby, która zwróci się do Administratora o pomoc lub osoby, której udzielenie pomocy przez Administratora jest niezbędne,

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w uzasadnionym interesie) odnośnie danych wykorzystywanych w raportach dla darczyńców indywidualnych lub instytucjonalnych lub odnośnie danych wykorzystywanych w celu podziękowania za udzielone wsparcie, jak również odnośnie danych wykorzystywanych do celów marketingowych.

 

Dobrowolność

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu, otrzymywanie biuletynu lub podobnej komunikacji, korzystanie z pomocy prawnej lub psychologicznej, podpisanie petycji lub innego dokumentu, wzięcie udziału w rekrutacji, zawarcie umowy z Administratorem.

W wypadkach wskazanych w przepisach prawa (w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub prawa podatkowego) podanie danych jest obowiązkowe.


Do kiedy dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce. Dane są przetwarzane na podstawie: 

 • zgody aż do jej cofnięcia. Wycofanie zgody ma skutek jedynie na przyszłość,

 • umowy przez okres jej obowiązywania oraz przez czas określony przepisami prawa (np. prawa pracy) lub niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

 • obowiązku prawnego przez wynikający z przepisów prawa czas niezbędny do realizacji obowiązku,

 • ochrony żywotnych interesów przez czas konieczny do realizacji ochrony,

 • uzasadnionego interesu – aż do zakończenia raportowania lub do złożenia podziękowań za udzielone wsparcie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych, 

 • żądania ich poprawy, 

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych

 • wycofania zgody w każdym czasie

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Profilowanie

Administrator nie prowadzi profilowania.


Transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator korzysta z poczty elektronicznej dostarczanej przez Google. W przypadku przekazania Administratorowi danych za pomocą poczty elektronicznej, w zależności od sytuacji, może dojść do przekazania danych na serwery poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Do przekazania dochodzi na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.


Techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na Stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences/

Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na Stronie. Może to powodować wrażenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem działań remarketingowych jest włączona obsługa plików cookie.

Administrator korzysta z piksela Facebooka. Jest to technologia powodująca, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta ze Strony. W tym wypadku Facebook bazuje na danych, których sam jest administratorem. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików Cookie.


Pliki Cookies

Administrator korzysta z plików Cookies (Ciasteczek) opisanych na początku Polityki.

Administrator umieszcza pliki Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz ma dostęp do ich treści. Pliki Cookies są wykorzystywane dla realizacji celów opisanych powyżej w części pt. Techniki marketingowe. Pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas w nich wskazany lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Wyszukiwarki umożliwiają również usunięcie lub automatyczne blokowanie plików Cookies. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies lub chce je zablokować, może użyć ustawień swojej wyszukiwarki. Pod spodem znajdują się linki do instrukcji z najpopularniejszych wyszukiwarek:


Urządzenia mobilne:


Pliki Cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Administratorem, tj. Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).