Kim jesteśmy?


Jesteśmy Stowarzyszeniem , które promuje wartości takie jak równość, różnorodność i tolerancja. Naszym celem jest tworzenie przestrzeni, w której każdy człowiek może być sobą i czuć się akceptowany. Działamy na rzecz osób LGBTQ+ oraz osób dotkniętych dyskryminacją oraz wykluczeniem. Prowadzimy Bezpieczne Miejsce dla osób LGBTQ+ oraz organizujemy warsztaty, spotkania, kampanie, wydarzenia kulturalne i bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Poznaj nasz zespół

Radek Dulewicz

Zarząd Stowarzyszenia

Mateusz Bielski

Zarząd Stowarzyszenia

Patrycja Tryniszewska

Zarząd Stowarzyszenia

Beata Kardasz

Zarząd Stowarzyszenia

Poznaj nasz zespół​


Mateusz Bielski

Zarząd StowarzyszeniaRadek Dulewicz

Zarząd StowarzyszeniaPatrycja Tryniszewska

Zarząd StowarzyszeniaBeata Kardasz

Zarząd Stowarzyszenia

Nasze cele


 • Wspieranie i wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób dyskryminowanych i z grup mniejszościowych.


 • Działanie na rzecz ochrony praw człowieka, równego traktowania oraz propagowanie wiedzy na ten temat.


 • Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, doświadczenia z uzależnieniami, doświadczenia więzienne.


 • Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa postawy akceptującej drugiego człowieka, kształtowanie postaw tolerancji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów.


 • Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, wsparcia psychologicznego, budowania wspólnoty, rozwijania przedsiębiorczości, podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.


 • Działania na rzecz osób starszych ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, wsparcie psychologiczne, budowanie wspólnoty, partycypacja społeczna. Budowanie relacji międzypokoleniowych.


 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. Udzielenie pomocy i wsparcia tym osobom i ich rodzinom, a także budowanie społecznej akceptacji i otwartości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.


 • Wspieranie rodzin i bliskich osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych.


 • Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym profilaktyka uzależnień. Pomoc i wsparcie osób chorych i uzależnionych.


 • Działania na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców, równego traktowania migrantów, budowanie dialogu międzykulturowego, propagowanie wiedzy na tematy migracyjne i wielokulturowe.


 • Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom bezdomnych, osobom opuszczających zakłady karne i placówki resocjalizacyjne oraz wyrównywanie szans tych osób.


 • Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.


 • Promocja i organizacja wolontariatu.


 • Prowadzenie i propagowanie działalności charytatywnej.


 • Działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Promowanie dialogu społecznego i międzykulturowego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.


 • Działania na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami społecznymi. Działania na rzecz innych organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami.


 • Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, klimatu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


 • Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


 • Działania w zakresie kultury, sztuki, sportu, rekreacji i turystyki.


 • Wyrównywanie szans osób doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób dyskryminowanych w jakikolwiek sposób oraz osób odczuwających dyskryminację z jakiegokolwiek innego kryterium wpływającego na status społeczny lub na inny element jakości życia.

Dokumenty

Dokumenty

Statut Stowarzyszenia


Otwórz

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok


Otwórz

Polityka Prywatności


Otwórz